Regulamin

REGULAMIN BEST LAB

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BEST LAB, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Internetowego oraz Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Produktów świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, zasady postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Klientów, rozwiązywanie sporów oraz zasady na jakich można odstąpić od umowy.
 2. Sklep Internetowy działa pod adresem www.bestlab.com.pl
 3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez BEST LAB, którego właścicielem jest: BEST LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5272991208, REGON: 521347329, KRS: 0000956521).
 4. Szczegółowe dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej oraz telefon) znajdują się w zakładce KONTAKT, na stronie internatowej: www.bestlab.com.pl.

 § 2.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. BEST LAB – BEST LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5272991208, REGON: 521347329, KRS: 0000956521);
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego BEST LAB;
 3. Klient uprzywilejowany – Klient, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze. zm.);
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z BEST LAB niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto Użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez BEST LAB Produktów pozwalająca Klientowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie Internetowym;
 7. Przedsiębiorąca uprzywilejowany – Klient będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą zawierający z BEST LAB umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Produktów drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego BEST LAB;
 9. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 10. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bestlab.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na Produktów  oferowane przez BEST LAB;
 11. Subskrypcja – model płatności cyklicznej za wybrane przez Klienta Produkty, które będą dostarczane co miesiąc w formie abonamentu, do czasu rezygnacji z tego modelu w dowolnym, wybranym przez Klienta momencie;
 12. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta zawarta pomiędzy BEST LAB, a Klientem z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;
 14. Produkt – wszelkie towary dostępne i prezentowane w Sklepie Internetowym;
 15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1781);
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.);
 17. Ustawa o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344);
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu Produktów.  

 § 3.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient może korzystać z Sklepu Internetowego za pośrednictwem własnego Konta Użytkownika lub w ramach jednorazowego zakupu, bez konieczności dokonywania rejestracji konta w Sklepie Internetowym.

2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać:

 1. uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. 
 2. posiadać przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne kompatybilne przeglądarki), umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”;
 3. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

3. Klient może założyć w Sklepie Internetowym Konto Użytkownika.

4. Założenia Konta Użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie Internetowym.

5. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne i pozwala Klientowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie Internetowym, dostępnych dla zarejestrowanych Klientów, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Klienta w Koncie Użytkownika.

6. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

7. W celu aktywacji Konta Użytkownika należy aktywować konto poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez BEST LAB na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

8. Po dokonaniu rejestracji (założenia Konta Użytkownika i jego aktywacja) zostaje zawarta pomiędzy Klientem a BEST LAB, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do BEST LAB na adres e-mail: info@bestlab.com.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 § 4.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych” lub inny podobny w swej treści.

2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep Internetowy.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.bestlab.com.pl dokonać wyboru Produktów lub Treści cyfrowych, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. Wybór zamawianych Produktów lub Treści cyfrowych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu potwierdzenia zakupu Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów lub Treści cyfrowych oraz ich ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia – rodzaj i ilość Produktów lub Treści cyfrowych;
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub Treści Cyfrowych, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
 3. wysokości naliczonych rabatów;
 4. wybranej metody płatności;

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), oświadczenie o zapoznaniu się z informacja na temat ochrony danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego zakup.

9. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach konsumenta.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BEST LAB Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których może zweryfikować poprawność dokonanego zakupu Produktów oraz kwotę do zapłaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

13. Wszelkie inne uwagi do zamówienia, które chciałby zgłosić Klient należy zgłaszać bezpośrednio przez wypełnienie rubryki „Dodatkowe Informacje” przy składaniu zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@bestlab.com.pl.

14. W przypadku gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa (awaria systemu informatycznego, błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu), BEST LAB może zaproponować Klientowi:

 1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, BEST LAB będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
 2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym BEST LAB będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).

15. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyższych sposobów realizacji Zamówienia, BEST LAB dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub telefonicznie.

16. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, BEST LAB nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

17. Produkty zakupione w Sklepie Internetowym dostarczane są - w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Klient:

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. do paczkomatów InPost;
 3. drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia – w przypadku Treści cyfrowych.

 § 5.

Ceny i rabaty (kody zniżkowe)

 1. BEST LAB jest płatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie Ceny Produktów lub Treści Cyfrowych podawane na Sklepie Internetowym są cenami brutto i wyrażone są złotych polskich.
 2. BEST LAB informuje Klientów o obniżeniu ceny Produktów lub Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 3. W ramach prowadzonej sprzedaży Produktów, BEST LAB może przyznawać Klientom indywidualne jednorazowe „Kody Zniżkowe” na oferowane przez siebie Produkty. W celu skorzystania z „Kodu Zniżkowego” należy podać go w odpowiednim polu formularza i dokonać jego zatwierdzenia.
 4. W ramach prowadzonej sprzedaży Produktów, BEST LAB mogą być naliczane Klientom rabaty w ramach obowiązujących aktualnie promocji. Skorzystanie z tych promocji możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia przez Klienta warunków aktualnie obowiązującej promocji oraz jednoczesnego opłacenia całości zamówienia za wszystkie zamówione Produktów. Wysokość udzielonych rabatów oraz warunki aktualnych promocji ich udzielenia wyświetlają się każdorazowo na stronie BEST LAB. Rabaty naliczane są automatycznie, w przypadku spełnienia warunków aktualnej promocji.
 5. Skorzystanie z „Kodu Zniżkowego”, o którym mowa w pkt 4 oraz skorzystanie z rabatów w ramach obowiązujących promocji, o których mowa w pkt 5 jest niezależne od siebie, chyba że informacja na stronie internetowej www.bestlab.com.pl stanowi inaczej.

 § 6.

Warunki płatności

1. Klient, który chce otrzymać fakturę powinien wyrazić taka chęć przy składaniu zamówienia. W tym celu powinien wypełnić rubrykę „Dodatkowe Informacje”, oraz wskazać dane potrzebne do wystawienia faktury.

2. Suma cen zakupionych Produktów lub Treści Cyfrowych stanowi sumę wszystkich wybranych przez Klienta Produktów, których podsumowanie znajduje się w Koszyku.

3. Klient ma prawo dokonać płatności za wszystkie zamówione Produkty lub Treści cyfrowe jednorazowo lub każda z osobna.

4. Klient winien opłacić zakupioną Produkty lub Treści cyfrowe w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności, po upływie 5 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.

5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

 1. Przelew na rachunek bankowy BEST LAB podany w podsumowaniu Zamówienia tj. PL70 1140 2004 0000 3902 8221 6573, Kod BIC Swift: BREXPLPWMBK;
 2. Płatności za pośrednictwem jednego z poniższych systemów płatności internetowej:

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Przelewy24 (PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935); szczegółowe warunki korzystania z tej Produktów znajdują się tutaj: https://www.przelewy24.pl/regulamin, https://www.przelewy24.pl/reklamacje, https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny;

Płatności Shoper, których operatorem jest AutoPay S.A.

TPay (Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437,) szczegółowe warunki korzystania z tej Produktów znajdują się tutaj: https://tpay.com/dla-platnika

PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349) szczegółowe warunki korzystania z tej Produktów znajdują się tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home

PayPo (PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, KRS:  0000575158, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126) szczegółowe warunki korzystania z tej Produktów znajdują się tutaj: https://paypo.pl/

c. Karta płatnicza - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez jeden z wskazanych wyżej systemów płatności internetowej. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki. Typy obsługiwanych krat: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro;

d. Opłata za pobraniem: płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera;

e. Opłata BLIK. Płatność One Click BLIK to płatność dokonywana tylko jednym kliknięciem, bez potrzeby podawania wszystkich danych przy każdej transakcji. Ta metoda płatności online pozwala na wykonanie płatności w Sklepie Internetowym www.bestlab.com.pl dzięki przepisaniu kodu z aplikacji mobilnej banku Klienta, a następnie zaznaczenie opcji zapamiętania Sklepu Internetowego bestlab.com.pl jako zaufanego w aplikacji mobilnej banku Klienta [podczas pierwszej transakcji metodą BLIK Klient wyraża zgodę na zapis danych przez jeden z system płatności internetowych wskazanych wyżej oraz w aplikacji banku podaje kod BLIK]. Aby móc wykonywać transakcje przy pomocy One Click BLIK, Klient musi mieć zweryfikowane Konto oraz być zalogowanym w Sklepie Internetowym www.bestlab.com.pl. Klient musi dysponować urządzeniem końcowym z zainstalowaną i działającą aplikacją bankową, która umożliwia dokonywanie płatności BLIKIEM. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a operatorem użytkowanej przez Klienta aplikacji bankowej. Aby zapłacić BLIKIEM w opcji One Click BLIK należy zaznaczyć tę opcję przy wyborze metody płatności.

 § 7.

Rękojmia za Produkt oraz Treści cyfrowe

1. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, Klient uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

2. BESTLAB ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Klient uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:

 1. wymiany Produktu,
 2. naprawy Produktu.

4. Dodatkowo, Klient uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

 1. obniżeniu ceny za Produkt,
 2. odstąpieniu od Umowy,

w sytuacji, gdy:

 - BEST LAB odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

 - BEST LAB nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;

 - brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, pomimo że BEST LAB próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

 - brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

 - z oświadczenia BESTLAB lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta  uprzywilejowanego.

5. W przypadku Produktu podlegającego naprawie lub wymianie, Klient uprzywilejowany powinien udostępnić ten Produkt BEST LAB. BEST LAB odbiera od Klienta uprzywilejowanego Produkt na swój koszt.

6. Klient uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.

7. W razie odstąpienia od Umowy, Klient uprzywilejowany niezwłocznie zwraca Produkt BEST LAB na jego koszt, na adres: BEST LAB MAGAZYN (ul. Tartaczna 14, 26-600 RADOM). BEST LAB zwraca Klientowi uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

8. BEST LAB Sprzedawca zwraca Klientowi uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

9. W przypadku niewłaściwej realizacji przez BEST LAB Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, Klient uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.

10 Jeżeli BEST LAB nie dostarczył Treści cyfrowych, Klient uprzywilejowany może wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to BEST LAB nie dostarczy Treści cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Klienta uprzywilejowanego i BEST LAB terminie, Klient uprzywilejowany może odstąpić od Umowy.

11. Klient uprzywilejowany może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowych, jeżeli z oświadczenia BEST LAB lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowych lub Klient uprzywilejowany i BEST LAB uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowych miał istotne znaczenie dla Klienta uprzywilejowanego, a BEST LAB nie dostarczył ich w tym terminie.

12. BEST LAB ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

13. Jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z Umową, Klient uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

14. Dodatkowo, jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z Umową, Klient uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

 1. obniżeniu ceny,
 2. odstąpieniu od Umowy,

pod warunkiem, że:

 - doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;

 - BEST LAB nie doprowadził Treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której BEST LAB został poinformowany przez Klienta uprzywilejowanego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;

 - brak zgodności Treści cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści cyfrowe do zgodności z Umową;

 - brak zgodności Treści cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z Umową);

 - z oświadczenia BEST LAB lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klient uprzywilejowanego.

15. Klient uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowych z umową jest nieistotny.

16. W zakresie Treści cyfrowych, BEST LAB ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, lub obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.

17. BEST LAB dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient uprzywilejowany, chyba że Klient uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Klient inny niż Klient uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi (art. 556 – art. 576 Kodeksu Cywilnego). Okres rękojmi trwa 2 lata, licząc od daty wydania Produktu.

19. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Klient będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie BEST LAB o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił BEST LAB niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

20. Korzystając z rękojmi, Klient inny niż Klient uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
 3. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
 4. żądać usunięcia wady.

21. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego Produktu do BEST LAB, Klient inny niż Klient uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu na adres: BEST LAB MAGAZYN (ul. Tartaczna 14, 26-600 RADOM).

 § 8.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient uprzywilejowany, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia:

 1. w którym Klient uprzywilejowany wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego Produktu;
 2. w którym Klient uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego Produktu (partii lub jego części) lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego Produktu (partii lub jego części), w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach;
 3. zawarcia Umowy - w przypadku Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.

4. Klient uprzywilejowany może odstąpić od umowy informując BEST LAB o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres BEST LAB, bądź adres poczty elektronicznej info@bestlab.com.pl

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. BEST LAB poinformuje Klienta uprzywilejowanego o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim BEST LAB przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. W przypadku odstąpienia od umowy BEST LAB niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez BEST LAB przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Klient uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

10. BEST LAB prosi o zwracanie Produktów na adres: BEST LAB MAGAZYN (ul. Tartaczna 14, 26-600 RADOM) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient uprzywilejowany poinformował BEST LAB o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient uprzywilejowany odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

11. Jeżeli BEST LAB nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Klient uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

13. Klient uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Klient uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Produktów w Sklepie Internetowym lub podczas składania zamówienia.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. o dostarczanie Treści cyfrowych, za które Klient uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 - BEST LAB rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego;

 - Klient uprzywilejowany został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez BEST LAB utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;

 - BEST LAB przekazał Klientowi uprzywilejowanemu zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przez rozpoczęciem świadczenia usługi.

 § 9.

Reklamacja - Produktów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie.
 2. W celu jednak usprawnienia kontaktów BEST LAB zachęca do skorzystania z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu lub do wysłania reklamacji na adres poczty elektronicznej info@bestlab.com.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktów, rodzaj reklamowanej Produktów, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
 4. BEST LAB rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. BEST LAB udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).
 6. BEST LAB podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim  zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może o tym fakcie powiadomić BEST LAB.
 8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres poczty elektronicznej info@bestlab.com.pl.
 9. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 10. BEST LAB zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni lub do wskazania Klientowi innego terminu rozpatrzenia terminu, gdyby rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie było możliwe.
 11. BEST LAB udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

 § 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W razie zaistnienia sporu Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np.:

 1. uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2020r., poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (BEST LAB). Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (BEST LAB), korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

6. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z BEST LAB – info@bestlab.com.pl. BEST LAB udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

 § 11.

Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności objętych niniejszym Regulaminem, świadczeniem Produktów i innych jest BEST LAB.

4. Administrator nie powoływał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt do niego znajduje się w § 1 Regulaminu.

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Klienta.

7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora to: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON.

9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności do:

 1. niezbędnym do wykonania umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas Produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. oferowania Klientom Produktów jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i Produktów świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów).

10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

11. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, w której Klient jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i Produktów przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

12. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc inne produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

13. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, otrzymania kopii danych, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

14. W  związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

15. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 § 12. 

Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści dostępne lub udostępnione na bestlab.com.ploraz Regulamin stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 2509) i podlega ochronie.
 2. Właścicielem Regulaminu, jak i wszelkich oznaczeń słownych i słowno-graficznych użytych w Regulaminie, na stronie bestlab.com.pl oraz oficjalnych portalach społecznościowych BEST LAB.
 3. Zabrania się w szczególności kopiowania i rozpowszechniania Regulaminu w całości lub części, w tym informacji na temat Produktów oraz ich poszczególnych elementów, jak również logotypów, fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp.

 § 13. 

Zmiana Regulaminu

 1. BEST LAB zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez BEST LAB.
 2. Zmiana Regulaminu dla Klientów, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym lub złożyli już Zamówienia, przed datą wskazaną przez BEST LAB, ma skutek do tych Klientów wraz z upływem 14 dni liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego informacji o zmianie Regulaminu i powiadomienia Klienta o zmianie tego Regulaminu, poprzez przesłanie do Klienta na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu.
 3. W terminie wskazanym powyżej Klient zachowuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy powiadomić o tym fakcie bezpośrednio BEST LAB, poprzez wysłanie oświadczenia na adres BEST LAB, bądź adres elektroniczny Sklepu Internetowego – info@bestlab.com.pl.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. BEST LAB poinformuje Klienta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i potwierdzi fakt odstąpienia od umowy.

 § 14.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, skład oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 6. W trakcie korzystania z Sklepu Internetowego zbierane są dane informatyczne na zasadach określonych w POLITYKA COOKIES.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.bestlab.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1– Pouczenie  o prawie odstąpienia od umowy;
 2. Załącznik nr 2– Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 3. Załącznik nr 3– Zgłoszenie reklamacji.

 


 

Załącznik nr 1.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy. 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.:

 

BEST LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5272991208, REGON: 521347329, KRS: 0000956521)

info@bestlab.com.pl 

 

Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT, na stronie internatowej: www.bestlab.com.pl.

 

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia muszą Państwo nas poinformować (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.bestlab.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli Produkt został dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


 

Załącznik 2. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy. 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

__________________, __________________

miejscowość data

 

BEST LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5272991208, REGON: 521347329, KRS: 0000956521)

info@bestlab.com.pl 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dane Konsumenta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja/My ____________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

 1. a) ___________________________________________________________________,
 2. b) ___________________________________________________________________,

 

Informacje dotyczące zakupionej Produktów (prosimy zaznaczyć właściwe):

□ Numer zamówienia: ____________________________________________________________________

□ Dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu): _______________________________________________

□ Inny: ________________________________________________________________________________

 

Nr rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy*: ________________________________________________

Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego: _____________________________________________

 

Data

Podpis konsumenta(-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

 

 *w przypadku, kiedy zamówienie zostało opłacone przy odbiorze lub przelewem tradycyjnym.

 

UWAGA:

ADRES DO PRZESŁANIA ZWROTU PRODUKTÓW - BEST LAB MAGAZYN (ul. Tartaczna 14, 26-600 RADOM)


 

Załącznik nr 3.

Wzór zgłoszenia reklamacji

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

 

__________________, __________________

miejscowość data

 

BEST LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5272991208, REGON: 521347329, KRS: 0000956521)

info@bestlab.com.pl 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dane Klienta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

Ja/My ____________________________ niniejszym zgłaszam reklamację następujących Produktów:

 1. a) _______________________________________________________________________________,
 2. b) _______________________________________________________________________________,

 

Prosimy wyraźnie opisać wadę Produktów oraz podać datę jej stwierdzenia:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Żądanie Klienta:

_____________________________________________________________________________________

 

Preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji:

_____________________________________________________________________________________

 

Informacje dotyczące zakupionej Produktów (prosimy zaznaczyć właściwe):

□ Numer zamówienia: __________________________________________________________________

□ Dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu): _____________________________________________

□ Inny: ______________________________________________________________________________

 

Nr rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy: ______________________________________________

Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego: ___________________________________________

 

Data

Podpis Klienta (-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

 

 

UWAGA:

ADRES DO PRZESŁANIA ZWROTU PRODUKTÓW - BEST LAB MAGAZYN (ul. Tartaczna 14, 26-600 RADOM)

100%bezpieczne zakupy
darmowa dostawaod 250 zł
14 dnina zwrot
wysyłka w 24H(dni robocze)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium